इलामे शहर चियाबारी राम्रो त्यहि पर्यो घर हाम्रो ||